Legioen kleine zielen website

De ‘Stichting Legioen Kleine Zielen Nederland’ heeft sinds kort een eigen website tot haar beschikking, deze is: http://hetlegioenkleinezielen.wordpress.com


Hieronder ontvangt u kleine introductie:

“Gij, gij zult een kleine ziel van de goede God zijn”

De spiritualiteit die aan de Kleine Zielen wordt aangeboden is een spiritualiteit van het “geestelijk kindzijn”, zoals Jezus dat in het evangelie voorhoudt en zoals de heilige Theresia van Lisieux ze beleefde. Deze spiritualiteit van het “klein zijn” wordt vandaag geactualiseerd door de oproepen vanuit de Boodschap van de Barmhartige Liefde. Deze methode tot heiliging is heel eenvoudig. Zij steunt vooral op nederigheid, vertrouwen, zelfverloochening en gebed. Dit alles gebeurt vanuit een zichzelf wegcijferende liefde tot God en de medemens.

De dagtaak van een Kleine Ziel

De dag als een offer opdragen, voor de Paus en tot zijn intenties; voor de Kerk en voor alle priesters; voor de vrede in de wereld; voor de bekering van de zondaars; voor hen die lijden; en tot eerherstel voor de grove beledigingen die mijn goddelijk Hart en het smartvol en Onbevlekt Hart van Maria zozeer grieven. Ik nodig elke ziel uit, zich volledig en edelmoedig in te spannen om het egoïsme te bestrijden dat leeft in allen en in ieder afzonderlijk. De evennaaste echt en metterdaad liefhebben. Het rozenhoedje te verspreiden: daarmee zullen talrijke genaden verworven worden voor de Kerk en voor de priesters. Zich verdiepen in gebed naar keuze naarmate van de mogelijkheden. Verwaarloos het niet zonder ernstige reden, want dit inwendig gebed is een zeker middel tot heiliging en tot kennis, doordat het u bezielt met bijzondere kracht. Alle kleine zielen moeten zich met liefde en grote ijver rond deze intenties verenigen. Blijft voortdurend in contact met God door vaak in vurige verzuchtingen de gedachten tot Hem te verheffen. Geeft u volledig over aan mijn wil. Vertrouwt op Mij. Deze leefregel zal moeten geëerbiedigd en in acht genomen worden door elke kleine ziel die haar juk opneemt en dit is licht en zacht voor de edelmoedigen, gelooft Mij vrij. – (Bds. 05 december 1967)

Gebedsgroepen zijn er te Den Haag, Heerlen, Venlo, Amsterdam, Nijmegen, en Berg en Terblijt.

Voelt u zich aangesproken door deze teksten? Herkent u zichzelf in deze woorden? Bent u wellicht zelf ook een kleine ziel? Ga naar onderstaande website waar u alle informatie kunt vinden over het ‘Legioen van de kleine zielen’. Bel gerust eens vrijblijvend naar een van de contactpersonen van de betreffende gebedsgroep bij u in de buurt. Vragen staat vrij en verplicht u tot niets.

Het adres van de website is: http://hetlegioenkleinezielen.wordpress.com

Met vriendelijke groet,

Pastoor Geudens