Het 33-puntenplan van de vrijmetselarij voor de vernietiging van de Katholieke Kerk

Vertaald uit het Italiaans, uit “Teologica” nr. 14 – maart-april 1998

Richtlijnen van de Grootmeester van de Vrijmetselarij aan de katholieke bisschoppen-vrijmetselaars, van kracht vanaf 1962, datum van de update van Vaticanum II. Alle broeders van de loge zijn ertoe gehouden, verslag uit te brengen over de vorderingen in het kader van deze beslissende bepalingen, die in oktober 1993 zijn herwerkt als progressief plan voor de eindfase. Alle vrijmetselaars die een positie bekleden binnen de Kerk, moeten deze goedkeuren en verwezenlijken.

1. Verwijder ééns en voor altijd de Heilige Michaël, beschermer van de Katholieke Kerk, uit alle gebeden in het kader van en buiten de H. Mis. Verwijder zijn beelden, met als stelling dat deze afleiden van de aanbidding van Christus.

2. Schaf de boete-oefeningen in de Vastentijd af, zoals de onthouding van vlees op vrijdag, of het vasten; verbied elke daad van offer of ontzegging. In de plaats hiervan moeten komen : geliefde handelingen in verband met vreugde, geluk en liefde voor de naaste. Zeg: “Christus heeft reeds voor ons het Paradijs verdiend” en “elke menselijke inspanning is nutteloos”. Zeg aan allen dat zij de bekommernis om hun gezondheid ernstig moeten nemen. Moedig het gebruik van vlees aan, vooral varkensvlees.

3. Geef de protestantse herders de opdracht, de H. Mis aan een nieuw onderzoek te onderwerpen en Haar te ontheiligen. Zaai twijfels nopens de Werkelijke Aanwezigheid in de Eucharistie, en bevestig dat de Eucharistie – zoals in het protestantse geloof – slechts brood en wijn is, en niets méér dan een louter symbool. Verspreid protestanten in de seminaries en de scholen. Moedig het oecumenisme aan als de weg naar de eenheid. Beschuldig ieder die geloof hecht aan de Werkelijke Aanwezigheid, van subversief gedrag en ongehoorzaamheid jegens de Kerk.

4. Verbied de Latijnse liturgie in de Mis, in de aanbidding en in de gezangen, daar deze een gevoel van mysterie en eerbied overbrengt. Stel deze voor als aanroepingen van waarzeggers. De mensen zullen nalaten, de priesters te eren als mannen met een hoge intelligentie, die geëerbiedigd moeten worden als dragers van de goddelijke mysteries.

5. Moedig de vrouwen aan, in de kerk hun hoofd niet met een sluier te bedekken. Haren zijn sexy. Eis vrouwen als lectoren en priesters. Stel deze zaak voor als een democratische gedachte. Sticht een beweging tot liberalisering van de vrouw. Wie de kerk binnengaat, moet slordige kleding dragen om zich aldaar te voelen zoals thuis. Dit zal het belang van de H. Mis ontkrachten.

6. Breng de gelovigen ervan af, de Communie geknield te ontvangen. Zeg aan de kloosterzusters dat zij de kinderen moeten afleren, vóór en na de Communie de handen gevouwen te houden. Zeg hen dat God hen bemint zoals ze zijn, en verlangt dat zij zich volkomen op hun gemak voelen. Elimineer in de kerk alle knielen en elke kniebuiging. Verwijder alle bidbanken. Zeg de mensen dat ze gedurende de Mis hun geloof rechtstaand moeten belijden in plaats van geknield.

7. Elimineer de heilige orgelmuziek. Introduceer gitaren, joodse harpen, trommels, voetgetrappel enz. in de kerken. Dit zal mensen afbrengen van persoonlijk gebed en gesprek met Jezus. Gun Jezus niet de tijd om kinderen tot het religieuze leven te roepen. Voer rondom het altaar liturgische dansen uit, in prikkelende kleding, evenals theaterstukken en concerten.

8. Ontneem het heilig karakter aan de liederen tot de Moeder Gods en de H. Jozef. Bestempel hun verering als afgoderij. Maak ieder belachelijk die aan zulke verering doet. Voer protestantse liederen in. Dit zal de indruk wekken dat de Katholieke Kerk eindelijk heeft aanvaard dat het Protestantisme de ware godsdienst is of dat deze ten minste gelijk staat met de Katholieke Kerk.

9. Elimineer alle lofliederen met inbegrip van deze tot Jezus daar deze de mensen doen denken aan het geluk en de sereniteit die worden verkregen op grond van een leven van versterving en boete voor God vanaf de jeugd. Introduceer nieuwe liederen, louter om de mensen ervan te overtuigen dat de vroegere riten in zekere zin verkeerd waren. Vergewis u dat in elke Mis ten minste een lied komt waarin Jezus niet wordt vermeld en waarin daarentegen alleen wordt gesproken over liefde tot de mensen. De jeugd zal enthousiast zijn, te horen spreken over de liefde voor de naaste. Predik de liefde, de verdraagzaamheid en de éénheid. Spreek niet over Jezus, verbied elke aankondiging van de Eucharistie.

10. Verwijder alle relikwieën van heiligen van de altaren, en vervolgens eveneens de altaren zelf. Vervang hen door niet-gewijde heidense tafels die gebruikt kunnen worden voor het brengen van mensenoffers tijdens satanische missen. Elimineer de kerkelijke wetten die willen dat de H. Mis uitsluitend wordt opgedragen op altaren die relikwieën bevatten.

11. Verbreek de praktijk van het opdragen van de H. Mis in tegenwoordigheid van het Allerheiligste Sacrament in het tabernakel. Laat op de altaren geen tabernakels toe die worden gebruikt voor het opdragen van de H. Mis. De tafel moet eruit zien zoals een keukentafel. Zij moet verplaatsbaar zijn om tot uitdrukking te brengen dat zij absoluut niets heiligs is, doch moet dienen voor meerzijdig gebruik, zoals bijvoorbeeld als conferentietafel of als tafel om kaart te spelen. Plaats later ten minste een stoel bij een dergelijke tafel.

De priester moet daarop plaats nemen, om aan te geven dat hij na de Communie gaat rusten zoals na een maaltijd. De priester mag gedurende de Mis nooit knielen noch enige kniebuiging maken. Immers bij de maaltijd knielen wij toch ook nooit. De stoel van de priester moet worden opgesteld op de plaats van het tabernakel. Moedig de mensen aan om de priester te vereren, zelfs te aanbidden, in plaats van de Eucharistie, en hem te gehoorzamen in plaats van de Eucharistie. Zeg de mensen dat de priester Christus is, hun hoofd. Stel het tabernakel in een andere ruimte op, buiten het zicht.

12. Laat de heiligen van de kerkelijke kalender verdwijnen met enkele tegelijk op gezette tijden. Verbied de priesters om over heiligen te prediken met uitzondering van diegene die in het Evangelie worden vermeld. Zeg het volk dat eventueel in de kerk aanwezige protestanten daaraan aanstoot zouden kunnen nemen. Vermijd alles wat de protestanten stoort.

13. Bij het lezen van het Evangelie moet het woord “heilig” weggelaten worden. Bijvoorbeeld, in plaats van “Evangelie volgens de Heilige Johannes” wordt eenvoudig gezegd “Evangelie volgens Johannes”. Dit zal de mensen laten denken dat ze geen verering meer verschuldigd zijn.

Herschrijf voortdurend de Bijbel, tot deze identiek wordt aan de protestantse. Laat het adjectief “Heilig” weg in de uitdrukking “Heilige Geest”. Dat legt de weg open. Benadruk de vrouwelijke aard van God als een moeder vol tederheid. Elimineer het gebruik van de term “Vader”.

14. Laat alle persoonlijke devotionele boeken verdwijnen en vernietig deze. Bijgevolg zullen eveneens de litanieën van het Heilig Hart van Jezus, van de Moeder Gods en van de H. Jozef verdwijnen als voorbereiding op de heilige Communie. De dankzegging na de Communie zal ook overbodig worden.

15. Laat ook alle beelden en afbeeldingen van engelen verdwijnen. Waarom zouden de beelden van onze vijanden ons ooit in de weg moeten staan? Definieer hen als mythen of bedverhaaltjes. Sta niet toe dat over engelen gesproken wordt, daar dit onze protestantse vrienden voor het hoofd zou stoten stoten.

16. Schaf het klein exorcisme voor de uitdrijving van duivels af. Verkondig dat de duivels niet bestaan. Leg uit dat dit de methode is die in de Bijbel is aangenomen om het kwaad aan te duiden, en dat zonder een booswicht geen interessante verhaaltjes kunnen bestaan. Bijgevolg zal het volk niet geloven in het bestaan van de hel noch dat het kwaad ons ooit ten val kan brengen. Herhaal dat de hel niets anders is dan het verwijderd zijn van God, en dat daar toch niets vreselijks aan is, aangezien het in wezen om hetzelfde leven gaat als hier op aarde.

17. Onderricht dat Jezus slechts een man was die broers en zusters had en dat Hij de machthebbers haatte. Leg uit dat Hij hield van het gezelschap van prostituees, bijzonder Maria Magdalena, en dat Hij niet wist wat aan te vangen met kerken en synagogen. Zeg dat Hij heeft aangeraden, niet te gehoorzamen aan de hogere geestelijken. Leg uit dat Hij een groot meester was die daarom van de rechte weg afweek wanneer Hij ongehoorzaam was jegens de kerkleiders. Ontmoedig alle gesprekken over het kruis als overwinning. Stel het integendeel voor als een teken van mislukking.

18. Onthoud dat u er kloosterzusters kunt toe aanzetten, hun roeping te verloochenen wanneer u verwijst naar hun ijdelheid, charme en schoonheid. Doe hen hun habijt afleggen, en ze zullen vanzelf hun rozenkrans weggooien. Openbaar aan de wereld dat in hun kloosters tweedracht heerst. Hierdoor zal de bron van de roepingen opdrogen. Zeg aan de zusters dat zij niet aanvaard zullen worden indien ze niet verzaken aan het habijt. Werk ook mee aan het in diskrediet brengen van het habijt onder de bevolking.

19. Verbrand alle catechismussen. Zeg aan de godsdienstleraren dat ze moeten onderwijzen, Gods schepselen te beminnen in plaats van God zelf. Het openlijk beminnen getuigt van rijpheid. Zorg ervoor dat het woord “seks” een dagelijks gebruikte term wordt in uw godsdienstklassen. Maak seks tot een nieuwe godsdienst. Introduceer afbeeldingen over seks in de godsdienstlessen om aan de kinderen de realiteit te leren. Vergewis u ervan dat de afbeeldingen duidelijk zijn.

Moedig de scholen aan om zeer progressieve denkers te worden op het gebied van de seksuele opvoeding. Voer de seksuele opvoeding in op grond van de bisschoppelijke autoriteit, zodat de ouders er niets op tegen hebben.

20. Onderdruk de katholieke scholen, zodat ook de kloosterroepingen belemmerd worden. Maak de zusters duidelijk dat ze onderbetaalde sociale werksters zijn en dat de Kerk op het punt staat, hen uit te schakelen. Benadruk dat de lekenleraar in het katholiek onderwijs dezelfde wedde trekt als deze in staatsscholen. Stel niet-katholieke leraren aan. De priesters moeten dezelfde wedde verdienen als wereldse bedienden van overeenkomstige rang. Alle priesters moeten hun priestergewaad en hun kruis afleggen om door iedereen geaccepteerd te kunnen worden. Maak hen die zich daar niet aan houden, belachelijk.

21. Breng de Paus ten val en vernietig zijn universiteiten. Maak de universiteiten los van de Paus met de verklaring dat zij op deze wijze door de overheid gesubsidieerd kunnen worden.

Vervang de namen van religieuze instituten door wereldse namen teneinde het oecumenisme te bevorderen. Bijvoorbeeld: vervang “School van de Onbevlekte Ontvangenis” door “Nieuwe Hogeschool”. Richt afdelingen van het oecumenisme op in alle bisdommen, en zorg ervoor dat ze onder protestantse controle komen.

Verbied gebeden voor de Paus en tot Maria, want deze ontmoedigen het oecumenisme. Verkondig dat de plaatselijke bisschoppen de bevoegde overheid uitmaken. Houd vol dat de Paus niet méér is dan een representatieve figuur.

Leg de mensen uit dat het pauselijk onderwijs slechts dient als gespreksstof, doch voor het overige geen enkele betekenis heeft.

22. Bestrijd het pauselijk gezag, en stel een leeftijdsgrens aan de uitoefening ervan. Verminder het beetje bij beetje, en leg uit dat u hem wil behoeden voor werkoverlast.

23. Wees stoutmoedig. Verzwak het pauselijk gezag en stel bisschopssynoden in. Zo zal de Paus nog slechts een vertegenwoordigende figuur zijn, zoals in Engeland, waar het Hogerhuis en Lagerhuis regeren, en de koningin van hen onderrichtingen ontvangt. Verzwak vervolgens het gezag van de bisschop, en schenk het leven aan een gelijklopend instituut op het niveau van het presbyterium. Zeg dat de priesters op deze wijze de aandacht zullen krijgen die ze verdienen.

Verzwak tenslotte het gezag van de priester door de oprichting van lekengroeperingen die de priesters controleren. Dit zal aanleiding geven tot een zodanige haat en afkeer dat zelfs de kardinalen de Kerk de rug zullen toekeren. Hierdoor zal de Kerk democratisch worden … de nieuwe Kerk …

24. Verminder de priesterroepingen door bij de leken de eerbied voor de priesters teniet te doen. Een publiek schandaal betreffende één priester zal duizenden roepingen teniet doen. Prijs priesters die voor de liefde tot een vrouw alles laten varen. Maak hen tot helden. Eer priesters die tot de lekenstand gebracht zijn als ware martelaren, die dermate verdrukt zijn dat ze het niet langer meer uithielden.

Veroordeel het tevens als een schande dat onze broeders vrijmetselaars in de priesterstand aan de kaak gesteld worden en hun namen gepubliceerd worden. Wees tolerant tegenover homoseksualiteit onder de priesters. Zeg de mensen dat priesters lijden onder de eenzaamheid.

25. Begin kerken te sluiten ingevolge gebrek aan priesters. Definieer deze maatregelen als goed en besparend. Zeg dat God overal het gebed verhoort. Zo worden de kerken tot een extravagante geldverspilling. Sluit vóór alles de kerken waarin traditionele devotie beoefend wordt.

26. Stel commissies in met leken en priesters die zwak staan in het geloof, die zonder problemen elke verschijning van Maria en elk schijnbaar mirakel, in het bijzonder vanwege de aartsengel Michaël, veroordelen en verwerpen. Vergewis u ervan dat geen enkele hiervan ook maar enigszins de goedkeuring volgens Vaticanum II krijgt.

Betitel het als ongehoorzaamheid jegens de autoriteiten wanneer iemand gehoorzaam is aan de openbaringen of zelfs wanneer iemand hierover nadenkt. Bestempel de profeten als ongehoorzaam jegens de kerkelijke overheden. Haal hun goede naam door het slijk, opdat niemand er nog zou aan denken, met hun boodschappen rekening te houden.

27. Verkies een antipaus. Beweer dat deze de protestanten en zelfs de Joden binnen de Kerk zal brengen. Een antipaus kan worden gekozen indien de bisschoppen stemrecht krijgen. Dan zullen zoveel antipausen worden gekozen dat bij wijze van compromis een Antipaus geïnstalleerd zal worden. Beweer dat de echte Paus dood is.

28. Schaf de Biecht vóór de Heilige Communie af voor de leerlingen van het tweede en derde jaar, zodat hen hieraan niets meer gelegen is wanneer zij in de vierde en vijfde klas en daarna in de hogere klassen komen. Zo zal de Biecht verdwijnen. Introduceer (in stilte) de gemeenschappelijke Biecht met absolutie in groep. Leg de mensen uit dat dit zo gebeurt wegens gebrek aan priesters.

29. Laat de Communie uitreiken door vrouwen en leken. Zeg dat dit de tijd van de leken is. Begin met uitreiking van de Communie in de hand, zoals bij de protestanten, in plaats van op de tong: zeg dat Christus het op dezelfde manier heeft gedaan. Verzamel enkele hosties voor de “zwarte missen” in onze tempels. Reik vervolgens, in plaats van de persoonlijke Communie een beker met niet-geconsacreerde hosties uit die men naar huis kan meenemen. Leg uit dat men op deze wijze de goddelijke gaven in het dagelijks leven kan ontvangen. Plaats hostie-automaten voor de Communie, en noem deze tabernakels.

Zeg dat ze tekenen van vrede moeten uitwisselen. Moedig de mensen aan, zich in de kerk te verplaatsen, teneinde de devotie en het gebed te onderbreken. Maak geen kruisteken, doch een teken van vrede. Leg uit dat ook Christus dit deed om de apostelen te groeten. Gun hen in dergelijke ogenblikken geen concentratie. De priesters moeten de Eucharistie de rug toekeren en het volk eren.

30. Nadat de Antipaus verkozen is, ontbind de bisschoppensynoden, de priesterverenigingen en parochieraden.

Verbied aan alle geestelijken om zonder toelating deze nieuwe verordeningen ter discussie te stellen. Leg uit dat God van nederigheid houdt en diegenen verafschuwt die glorie nastreven. Beschuldig al wie hierbij vraagtekens plaatst, van ongehoorzaamheid tegenover de kerkelijke autoriteiten.

Ontmoedig de ongehoorzaamheid aan God. Zeg de mensen dat zij aan de kerkelijke oversten moeten gehoorzamen.

31. Verleen de Paus (= Antipaus) een maximale macht om zijn eigen opvolgers te kiezen. Verorden aan allen die God beminnen dat zij het teken van het Beest moeten dragen, dit op straffe van excommunicatie. Noem het echter niet “teken van het Beest”.

Het kruisteken mag niet worden gemaakt, noch door personen noch over personen (er mogen geen zegeningen meer worden gegeven). Het kruisteken maken, zal worden beschouwd als afgoderij en ongehoorzaamheid.

32. Verklaar de vroegere dogma’s vals, met uitzondering van dat van de onfeilbaarheid van de paus. Bestempel Jezus Christus als een mislukte revolutionair. Verkondig dat de ware Christus spoedig zal komen. Uitsluitend de verkozen Antipaus mag gehoorzaamd worden. Zeg de mensen dat ze moeten buigen wanneer zijn naam wordt uitgesproken.

33. Verorden aan alle onderdanen van de Paus, te strijden in heilige kruistochten om de enige wereldreligie te verbreiden. Satan weet waar al het verloren goud zich bevindt. Verover de wereld zonder erbarmen! Dit zal de mensheid datgene brengen waarnaar zij altijd zozeer heeft verlangd : “het gouden tijdperk van de vrede”.

>>> https://hetkatholiekegeloof.nl